Bekijk hier de webversie
 
 
 
Kennisgeving terinzagelegging Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050
 
 


Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 12 juni 2018 de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met het bijbehorende PlanMER vrijgegeven voor de terinzagelegging. De inspraakprocedure loopt van 18 juni tot en met 30 juli 2018. Gedurende deze termijn kunnen door eenieder zienswijzen over de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het PlanMER worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Ontwerpbesluiten die ter inzage liggen:

Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050
Het ontwerp bevat de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving en beschrijft de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn voor klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, bereikbaarheid, gezonde leefomgeving, economische transitie en natuur en biodiversiteit.

Met de omgevingsvisie wordt geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nu nog is de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 gebaseerd op de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet, de Planwet Verkeer en Vervoer en de Wet natuurbescherming. Het heeft dus de status van respectievelijk een provinciale structuurvisie, een provinciaal milieubeleidsplan, een regionale watervisie, een provinciaal verkeers- en vervoersplan en een provinciale natuurvisie. De huidige Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, het Milieubeleidsplan 2015-2018, de Watervisie 2021 en de Agenda Groen worden ingetrokken en gaan op in de Omgevingsvisie NH2050 met onderliggende programma’s.

PlanMER
Voor de besluitvorming over de Omgevingsvisie is een milieueffectrapportage doorlopen. In het PlanMER worden de effectbeoordelingen op de leefomgevingskwaliteiten van het voorgenomen beleid beschreven

Beschikbaarheid en inzage van de stukken
Voor de formele stukken verwijzen we u graag naar onderstaande pdf’s.
•  Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 (78 pagina’s)
•  PlanMER (rapport 110 pagina’s, bijlagen 220 pagina’s)

Deze zijn met ingang van maandag 18 juni 2018 beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en de provinciale website.

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het PlanMER zijn tevens te raadplegen op alle gemeentehuizen en waterschapskantoren in de provincie Noord-Holland tijdens openingstijden en het Noord-Hollands Archief (Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem).

Leest u liever de samenvatting van de documenten? Dan verwijzen we u graag naar onderstaande digitale magazines. Let op, deze stukken hebben geen formele status. Zienswijzen kunnen alleen ingediend worden over de formele stukken.

•  Ontwerp-Omgevingsvisie

•  Plan MER

Achterliggende stukken als onderzoeken, verslagen en tussenproducten zijn raadpleegbaar op de projectwebsite: www.noord-holland.nl/omgevingsvisie.

Reactie geven?
Zienswijzen op de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het bijbehorende PlanMER kunnen worden ingediend tot en met 30 juli 2018. Hiervoor is een gebruiksvriendelijk digitaal formulier opgemaakt, waarmee iedereen op eenvoudige en directe wijze zijn of haar zienswijze in kan dienen. Na verzending wordt een mail verstuurd met een ontvangstbevestiging. Er hoeft dan geen persoonlijke brief meer verstuurd te worden.

Schriftelijke zienswijzen indienen via de post is ook mogelijk door deze te richten aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van: zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 (1076848). En mondeling is mogelijk door een mail, met daarin een telefoonnummer, te sturen naar omgevingsvisie@noord-holland.nl. U wordt dan teruggebeld voor een afspraak.

Haarlem, juni 2018