Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland - donderdag 20 juni  
 
> Nieuwbouw en Klimaatadaptatie
> Aanpassing subsidieplafond Uitvoeringsregeling Woonvisie
> Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten
> Steeds meer woningen rondom stations in Noord-Holland
> Provincie stelt € 2,9 miljoen beschikbaar voor wijkplannen warmtetransitie
> Geld Innovatiefonds voor nieuwe aanpak verduurzamen woningen
> Column Joke Geldhof: Meer ruimte voor wonen en werken door Smart Mobility
 
 
Nieuwbouw en Klimaatadaptatie

De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd. In de Metropoolregio Amsterdam is de ambitie uitgesproken dat alleen woningen bouwen niet voldoende is. Het gaat ook om kwaliteit, tempo en de juiste woning op de juiste plek. Dit vraagt om slimme verbindingen tussen woningbouw en andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie.

 

Klimaatadaptatie betekent dat woningen voorbereid zijn op de klimaatveranderingen die op ons afkomen. Naar verwachting zullen in de toekomst meer perioden met droogte, hitte en extreme regenval voorkomen. Door de zeespiegelstijging neemt het risico op overstromingen toe. Klimaatbestendigheid zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de woningbouwopgave en draagt bovendien bij aan een gezonde en duurzame leefomgeving. De woningen die nu worden gebouwd moeten voorbereid zijn op het toekomstig klimaat.

 

Door de partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een Ambitiedocument Klimaatbestendige Nieuwbouw vastgesteld. Er is afgesproken dat in 2020 klimaatbestendigheid onderdeel is van de ruimtelijke plannen (Deltaplan Ruimtelijke adaptatie). Verder is de ambitie om voor alle nieuwbouwontwikkelingen vroegtijdig (bijvoorbeeld in de verkenningsfase) een nog op te stellen ‘klimaattoets’ uit te voeren waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van stresstesten voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Tot slot wordt bij nieuwbouw ook aandacht besteed aan de klimaatbestendigheid van de vitale en kwetsbare infrastructuur in het gebied, zoals evacuatieroutes, ziekenhuizen en nutsvoorzieningen. Hiervoor is binnen de MRA een parallel traject gestart.

 

Om de brug te slaan tussen de algemene ambities en de praktijk is er een Handreiking Klimaatbestendige Nieuwbouw opgesteld. Deze Handreiking helpt publieke partijen om de voorwaarden voor klimaatbestendige nieuwbouw te borgen en geeft praktijkvoorbeelden. De Handreiking gaat uit van de verschillende fases in een nieuwbouwproces (verkenningsfase, initiatieffase, ontwerpfase, realisatiefase en beheerfase). Voor elke fase zijn instrumenten benoemd (beleidsmatige, juridische, kennis- en stimuleringsinstrumenten) en is aangegeven welke partijen in die fase betrokken kunnen worden. Deze Handreiking is niet alleen voor de MRA interessant maar is in principe voor elke nieuwbouwontwikkeling toepasbaar.

 

In 2019 gaan de partners in de MRA de handreiking toepassen op een tweetal sleutelprojecten om zo te komen tot een mogelijke invulling voor de klimaattoets.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Maartje van de Ven

 

 

 
 
Aanpassing subsidieplafond Uitvoeringsregeling Woonvisie

Op 21 mei hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot aanpassing van het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Woonvisie. Deze regeling biedt regio’s de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van projecten die aansluiten bij het Regionaal ActieProgramma Wonen (RAP). De huidige regeling loopt t/m 2020. GS hebben nu besloten om het resterende geld niet langer per regio vast te stellen, maar samen te voegen om het beschikbare budget zo effectief mogelijk te kunnen verdelen over de projecten in de verschillende regio’s.

 

Om inzicht te krijgen in de nog te verwachten projectaanvragen, hebben we begin 2019 alle regio’s verzocht om een overzicht van potentiële aanvragen te geven. Ook hebben we gevraagd of er behoefte bestond aan bijvoorbeeld een bovenregionaal onderzoek, mocht het budget niet volledig besteed worden aan regionale plannen. Hieruit bleek dat er weinig belangstelling was voor een bovenregionale besteding, maar dat er nog een behoorlijk aantal projectideeën bestaat bij de afzonderlijke regio’s.

 

Door de regionale subsidiebedragen los te laten, wordt geen enkele regio benadeeld. Voor de geïnventariseerde bestaande plannen blijkt het totale budget ruim toereikend.

Wel zullen alle regio’s vaart achter hun plannen moeten blijven zetten, omdat er geen regionaal budget meer ‘gereserveerd’ is, maar subsidieverlening op volgorde van ontvangst zal gaan.

Een regio waar het budget met de huidige projectplannen bijna lijkt op te gaan, kan nu meer aanvragen dan oorspronkelijk het geval was. Het nieuwe subsidieplafond wordt vastgesteld op: € 3.590.675.

 

De provincie zal de voortgang van projectaanvragen nauwlettend blijven volgen, en begin 2020 nogmaals nagaan of de uitgaven op schema liggen, of dat we eventueel een andere besteding moeten overwegen. Wij vertrouwen erop dat hiermee een zo groot mogelijk aantal mooie projecten passend binnen de Regionale ActieProgramma’s gerealiseerd gaan worden.


Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjolijn Geirnaert

 
 
 
 
Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten

De provincie Noord-Holland geeft gemeenten met het Kennisportaal OV-Knooppunten inzicht in de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond OV-Knooppunten.

De provincie heeft daarvoor een nieuw digitaal instrument ontwikkeld, dat gemeenten en partners ondersteunt bij de ontwikkeling van hun stationsgebieden. In het nieuwe Kennisportaal OV-Knooppunten zijn de onderzoeken en instrumenten voor knooppuntontwikkeling in een oogopslag te vinden. Het gebruik van het kennisportaal is op dit moment mogelijk met computer, laptop en tablet, maar niet via mobiele telefoon.

 

Alle instrumenten in een oogopslag

Instrumenten in het kennisportaal zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse monitor, waarmee de provincie Noord-Holland de voortgang van de ontwikkelingen rond OV-Knooppunten meet en de digitale kaart met onder andere woningbouwlocaties rondom stations. De digitale planviewer OV-knooppunten, die op interactieve wijze informatie over de OV-knooppunten inzichtelijk maakt, zoals het aantal inwoners, aantal werknemers, geplande woningbouwplannen, aantal in- en uitstappers, P&R-capaciteit en aanwezigheid van voorzieningen in het stationsgebied.. is inmiddels geactualiseerd.

 

Interactief Vlindermodel

Nieuw is het interactieve Vlindermodel waarmee gemeenten en samenwerkingspartners de kansen en opgaven voor hun stationsgebied uitvoerig kunnen analyseren. De interactieve versie van het instrument Vlindermodel is makkelijker om mee te werken en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende jaren onderling te vergelijken.

 

Voor meer informatie: Programma OV-knooppunten

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het kennisportaal, laat het ons weten.

We horen graag uw mening en mogelijke verbeterpunten. Stuur uw reactie naar: Jelle Hengstmengel

 
 
Steeds meer woningen rondom stations in Noord-Holland

Gemeenten bouwen steeds meer nieuwbouwwoningen rondom de OV-knooppunten. Dit geldt zowel binnen 1200 meter als voor de 10 minuten fietsafstand. Dat blijkt uit de tussentijdse monitor waarmee de provincie Noord-Holland de voortgang van ontwikkelingen rond OV-knooppunten meet.

 

De ruimte rondom stations wordt steeds intensiever benut. De ambitie is om gemiddeld 50% van alle nieuwbouwwoningen in Noord-Holland binnen 1200 meter van een OV-knooppunt te bouwen. Deze ambitie halen we nu nog niet met 41% van de woningbouwplannen binnen 1200 meter. Dit is deels te verklaren door regionale en lokale verschillen. Het aantal geplande woningen rond de knooppunten is ten opzichte van de monitor 2017 wel flink gestegen: van 99.300 naar 170.200 woningen. Dit geldt echter ook voor het totaal aantal geplande woningen in Noord-Holland: van 250.000 naar 416.900.

 

Lees verder
 
 
 
 
Provincie stelt € 2,9 miljoen beschikbaar voor wijkplannen warmtetransitie

De provincie Noord-Holland stelt een subsidie van € 2,9 miljoen beschikbaar voor wijkplannen warmtetransitie. Gemeenten kunnen de subsidie vanaf 1 maart 2019 aanvragen.

 

Alle gemeenten moeten voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. In dit plan staat globaal voor een wijk beschreven welke duurzame warmtebron het meest voordelig is en in welke wijken de warmtevoorziening wordt verduurzaamd. De provincie Noord-Holland wil graag een bijdrage leveren aan het verminderen van de warmtevraag en het gebruik van duurzame warmte bevorderen. Daarom is er nu subsidie beschikbaar waarmee gemeenten een wijkplan verder kunnen uitwerken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Pim van Herk


 

Lees verder
 
 
Geld Innovatiefonds voor nieuwe aanpak verduurzamen woningen

Startup De Woonpas in Naarden heeft een lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project Calculatiemodellen en -tools. Het project is bedoeld om woningen van particulieren te verduurzamen.

  
De Woonpas gaat het geld gebruiken om met verschillende partners (onder meer TNO, Erasmus, BNG, TrustTester) een aanpak voor woningverduurzaming in de markt te zetten. Hiermee kunnen huiseigenaren hun woning verduurzamen, zonder dat de lasten stijgen. Het Noord-Hollandse Bergen en Dalfsen (Overijssel) zijn de eerste gemeenten die de aanpak van De Woonpas gaan toepassen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Pim van Herk


Lees verder
 
 
 
 
Column Joke Geldhof: Meer ruimte voor wonen en werken door Smart Mobility

 

Zelfsturende auto's. Hyperloops. Big data. Vorige week mocht ik in Eindhoven bij Smart Mobility, Dutch Reality proeven van de toekomst op mobiliteitsgebied. Auto's worden steeds slimmer, net als stoplichten en andere slimme technologieën die zorgen voor betere verkeersdoorstroming.

Deze ontwikkelingen gaan in de toekomst nogal wat betekenen voor de manier waarop wij ons allemaal verplaatsen. Dat geldt niet alleen voor personenvervoer, maar ook voor vrachtvervoer: alles wordt een stuk efficiënter, zo is de verwachting. En dat heeft consequenties voor de manier waarop we onze omgeving inrichten en bebouwen.

Lees verder
 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.
> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen