Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Waterrecreatie - dinsdag 10 april  
 
> Save the date voor de jaarconferentie Waterrecreatie
> Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast
> Uitvoeringsregeling Water als economische drager voor 2018 vastgesteld
> Verkenning vaarverbinding IJsselmeer - Amstelmeer afgerond
> De Blauwe Golf
> Sluis en brug Rustenburg ook in 2018 door vrijwilligers bediend
> Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders
> Onderzoek trekvaart Haarlem - Amsterdam gestart
> Visie
 
 
Save the date voor de jaarconferentie Waterrecreatie

De jaarlijkse conferentie waterrecreatie zal dit jaar op vrijdag 6 juli 2018 gehouden worden.

Het belooft een bijzondere dag te worden, dus houdt hem vast vrij in uw agenda!

 
 
Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De provincie Noord-Holland en de waterrecreatie-partners Coöperatie Gastvrije Randmeren, het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, de Platform Waterrecreatie/de Toerzeilers en de Hiswa vereniging hebben de krachten gebundeld en een aanbod aan het Rijk uitgewerkt om het zuidelijke IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Een zeer groot aantal gemeenten, provincies en overige waterrecreatie-partners steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 1,25 miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen. Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Met de bereidheid van zoveel regionale overheden en partijen om dit lastige waterplantenprobleem samen aan te pakken, kunnen we de overlast voor waterrecreanten verminderen, de economische schade beperken en de positie van jachthavens en daaraan verbonden bedrijven verbeteren.” 

De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes. Het vaargebied wordt beperkt doordat grote gebieden onbevaarbaar zijn en jachthavens zijn minder goed bereikbaar. De pleziervaart wijkt noodgedwongen uit naar de hoofdvaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de hulpdiensten hebben bij reddingsacties veel hinder van de waterplanten. Daardoor is de veiligheid op het water niet goed gewaarborgd.  De regio vraagt het Rijk, als beheerder van deze wateren, om ook bij te dragen.

Brief aan de Minister van I&W

Kaartbijlage

Beluister hier het interview van BNR radio met Cees Loggen (28 maart 2018)
 
 
 
 
Uitvoeringsregeling Water als economische drager voor 2018 vastgesteld

GS hebben onlangs de Uitvoeringsregeling WED voor de aanleg en verbetering van (elektrische) sloepenroutes voor 2018 vastgesteld. Hierdoor kan ook dit jaar subsidie worden aangevraagd voor de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen die bijdragen aan de verbetering en de realisatie van sloepenroutes in Noord-Holland.

Voor deze regeling is dit jaar een budget beschikbaar van € 175.000,- en aanvragen kunnen tot 7 november 2018 worden ingediend. De aanvragen worden daarbij in volgorde van binnenkomst behandeld. In vergelijking met de regeling uit 2017 is de regeling voor 2018 wat aangescherpt. In de aanvraag moet nu concreet worden aangeven waarom een ingediend project de totstandkoming en ontwikkeling van de beoogde routenetwerken stimuleert.

Lees verder
 
 
 
Verkenning vaarverbinding IJsselmeer - Amstelmeer afgerond

Naast het uitvoeren van verkenningen naar de aquapunctuurpunten is er ook een verkenning uitgevoerd naar het creëren van een vaarverbinding vanaf het IJsselmeer bij Den Oever naar het Amstelmeerkanaal en het Amstelmeer. Provinciale Staten heeft hier bij het vaststellen van de visie waterrecreatie om gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat er gering draagvlak is vanuit zowel de waterrecreatiesector als vanuit de overheden voor het realiseren van een geheel nieuwe vaarverbinding, en dat een opwaardering van de bestaande vaarroute meer voor de hand ligt. Hieronder vindt u de link naar het rapport.

Verkenning eindrapportage
 
 
 
De Blauwe Golf

De Blauwe Golf is een project om de doorstroming op de weg en het water te verbeteren door verdere optimalisatie van bediening van objecten. De provincie Noord-Holland heeft op 1 februari een samenwerkingsovereenkomst “Blauwe Golf Verbindend” ondertekend samen met de provincie Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam en Rijkswaterstaat. Binnen deze overeenkomst werken alle betrokkenen samen in het beschikbaar stellen van actuele gegevens over geopende bruggen, drukte op de weg, vaarweg en beschikbare ligplaatsen in havens via het Brugmanagement Systeem (BMS). Door het delen van gegevens kan er een optimaal bedienregime worden bepaald dat grote voordelen biedt voor schippers én weggebruikers.

Lees verder
 
 
 
Sluis en brug Rustenburg ook in 2018 door vrijwilligers bediend

Dankzij de inzet van vrijwilligers konden de sluis en de brug van Rustenburg deze zomer ruimer worden opengesteld. Dit is hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Recreatieschap zo goed bevallen dat de vrijwilligers ook volgend jaar doordeweeks de brug en sluis zullen bedienen. Wel zouden zij het team graag met een paar extra vrijwilligers willen uitbreiden.

Lees verder
 
 
 
Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders

De provincie werkt aan schonere zwemplekken in het open water in Noord-Holland. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De locatiebeheerders zijn samen met het waterschap verantwoordelijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De provincie gaat de beheerders helpen door een deel van de kosten te betalen. 

Let op: de regeling is opengesteld tot 26 april 2018!

Lees verder
 
 
 
Onderzoek trekvaart Haarlem - Amsterdam gestart

De eerste Nederlandse trekvaart was de Haarlemmertrekvaart tussen Amsterdam en Haarlem. Deze werd in 1632 geopend en diende voor het vervoer van reizigers. De trekvaart was een enorm succes. Wel moesten reizigers halverwege -wat nu Halfweg heet- overstappen. Na realisatie van de eerste spoorlijn van Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem, en de opkomst van de auto, verdween de trekvaart grotendeels uit het landschap. Het nog aanwezige water is momenteel zeer beperkt bevaar- of bereikbaar.

Deze trekvaart staat centraal in het onderzoek dat in opdracht van de provincie door H+N+S Landschapsarchitecten wordt uitgevoerd.

Lees verder
 
 
 
Visie

De provincie Noord-Holland wil in de toekomst een belangrijke watersportprovincie blijven. Er is een grote behoefte aan recreëren in, op en aan het water in Noord-Holland. Daarom heeft de provincie een visie waterrecreatie opgesteld, samen met andere partijen zoals gemeenten, watersportorganisaties en ondernemers. Na de visievorming is nu de uitvoering gestart. Daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.

Digitale versie van de visie
 
 
 
Colofon

Dit is een nieuwsbrief van het Programma Waterrecreatie
 
Contact: waterrecreatie@noord-holland.nl

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen