Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Aan het werk in regio Waterland - donderdag 2 juli  
 
> Thema ‘Leefbaarheid’ ter sprake in Broek in Waterland
> Antea werkt ontwerpen verder uit
> Omgeving in beeld
> Aannemer bekend voor de ‘Verdubbeling N244’
> Wie is de Stadsregio Amsterdam?
> Digitale nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’
> Planning
> Informatievoorziening
> Vragen?
 
 
Thema ‘Leefbaarheid’ ter sprake in Broek in Waterland

Ruim 20 bewoners kwamen op 3 maart 2015 naar het Broekerhuis voor een bijeenkomst van de klankbordgroep Broek in Waterland (zie verslag klankbordgroep Broek in Waterland ). Op de agenda stond onder andere leefbaarheid, een belangrijk onderwerp voor de inwoners van Broek. Bewoners gaven aan dat voor hen de leefbaarheid in dedorpskern verbetert als:
- De doorsnijding van het dorp wordt opgeheven.
- De verkeersdrukte afneemt.
- Verkeersdeelnemers zich aan de maximale snelheid houden.
- Het geluid van het verkeer afneemt en de luchtkwaliteit verbetert.

 

 

   

Op dit moment wordt in de verdere onderzoeken aandacht gegeven aan de leefbaarheidsaspecten. Daarnaast werkt de dorpsraad verder aan de uitwerking van de onderdoorgang in Broek. In 2016 volgt uiteindelijk een definitief besluit door de stuurgroep over de maatregelen.

 
 
 
Antea werkt ontwerpen verder uit

Sinds 2009 wordt er hard gewerkt aan een verbetering van de afwikkeling van het verkeer op de provinciale wegen N235 en de N247. Dat gebeurt onder de noemer Bereikbaarheid Waterland. Daarnaast speelt ook de rijbaanverdubbeling op de N244. Grote knelpunten zoals de kruising bij Het Schouw, zijn nu aan de beurt om uitgewerkt te worden. Ingenieursbureau Antea werkt de huidige schetsen  uit tot een ontwerp. Zij kwamen bij de aanbesteding als beste uit de bus. Op de foto ziet u Arno Booij (links) projectmanager Bereikbaarheid Waterland van provincie Noord-Holland en Bert Mesuere projectmanager van Antea.

 

 

 

In de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland is in januari 2014 besloten om een groot aantal maatregelen nader uit te werken. De afgelopen maanden is een projectplan geschreven waarin de gewenste maatregelen staan. Op de website zijn de belangrijkste van die maatregelen visueel weergegeven, met schetsen, plattegronden en foto’s waarin de mogelijke situatie is ingetekend. Antea gaat nu naar de tekentafel om – samen met de medewerkers van de provincie - de schetsen verder uit werken. Daarmee worden het ontwerp, de kosten en effecten beter in beeld gebracht.   In het eerste kwartaal van 2016 bepaalt de stuurgroep aan de hand van de uitwerkingen welke maatregelen daadwerkelijk doorgaan. 

 

In de volgende nieuwsbrief stelt Antea zich voor en geeft zij uitleg over hun aanpak.

 

Startbijeenkomst  

 
 
 
 
Omgevingsmanagers Jan Steenis en Stef Bakker
Omgeving in beeld
Het programma Bereikbaarheid Waterland omvat maatregelen met een grote impact op de omgeving. Naast de gemeenten en waterschappen zijn er veel omwonenden, bedrijven en weggebruikers. En ze hebben allemaal wensen. Het is aan omgevingsmanagers Stef Bakker en Jan Steenis om de wensen en de belangen van de omgeving in kaart te brengen. Zij luisteren en vertalen verzoeken in wensen vanuit de omgeving. Verder zorgen ze dat iedereen op de hoogte is van de onderdelen die voor hem of haar belangrijk zijn. De omgevingsmanagers zijn te bereiken via bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl.
 
 
Aannemer bekend voor de ‘Verdubbeling N244’

Provincie Noord-Holland draagt de uitvoering van de Verdubbeling N244 tussen de A7 en de Monninckendammerjaagweg (N247) op aan de aannemer Dura Vermeer Groep N.V. Hiermee zet de provincie een volgende stap richting de vernieuwing van de N244. De uitvoering start naar verwachting begin 2016.

 

 

 

Definitief ontwerp en planning
Provincie Noord-Holland sluit een geïntegreerd contract met Dura Vermeer. Dit betekent dat zij het definitieve ontwerp maken en zorgdragen voor de uitvoering. In de komende maanden wordt het ontwerp, de fasering en de planning uitgewerkt. Het definitieve ontwerp kan daardoor op kleine onderdelen afwijken van de huidige verbeelding. De werkzaamheden starten naar verwachting begin 2016 en de verdubbeling van de N244 is naar verwachting medio 2017 gereed.

 

Bijeenkomsten
Provincie Noord-Holland organiseert in de tweede helft van 2015 enkele bijeenkomsten om inwoners en ondernemers te informeren over de werkzaamheden, het ontwerp, de fasering en de planning.  Zodra de data bekend zijn , informeren we de omgeving hierover via advertenties, website en nieuwsbrief.

 
 
 
Wie is de Stadsregio Amsterdam?

Het programma Bereikbaarheid Waterland is voor de Stadsregio een voorbeeldproject als het gaat om samenwerking. Vanaf het begin wordt nauw samengewerkt met de provincie en de betrokken gemeenten. De Stadsregio en de provincie financieren samen het grootste deel van de maatregelen. De Stadsregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer in het gebied. Voor hen is het extra belangrijk dat de doorstroom goed is. We vragen Derk Reneman, portefeuillehouder Verkeer bij de Stadsregio Amsterdam, wat de Stadsregio is en doet.

Derk Reneman: “Als samenwerkingsverband van 16 gemeenten werkt de Stadsregio Amsterdam aan verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en economie van alle deelnemende gemeenten in de regio Amsterdam. Om de regio aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers investeren wij in de bereikbaarheid.”

 

Investeringsagenda’s
“Samen met de andere overheden bepalen de stadsregiogemeenten wat daarbij de prioriteiten zijn. Hiervoor zijn investeringsagenda’s opgesteld voor het wegvervoer, het openbaar vervoer en de fiets. Omdat er grote verschillen bestaan tussen deze drie, zijn het aparte investeringsagenda’s die waar mogelijk met elkaar verbonden zijn. Met de investeringsagenda’s zorgt de Stadsregio samen met de gemeenten dat maatregelen sneller en beter gerealiseerd kunnen worden.”

 

Auto, fiets en openbaar vervoer
“De Stadsregio investeert veel. Ook in infrastructuurprojecten die de noordelijke kant van de regio beter bereikbaar moeten maken. Denk aan de verdubbeling van de N244, de corridor Hoorn-Zaandam en de Verbinding A8-A9. Behalve onze bijdragen aan provinciale en rijkswegen, werken we in de noordelijke regio ook aan de aanleg fietspaden, busbanen en overstapmogelijkheden van auto en fiets op openbaar vervoer. Alle drie de investeringsagenda’s komen dus terug in dit gebied”, aldus Reneman.

 

Sneller en comfortabeler
“De verlenging van de busbaan bij knooppunt Het Schouw is tot nu toe voor de Stadsregio het meest aansprekende project geweest binnen het programma Bereikbaarheid Waterland. Dit levert enorme winst op voor de busreizigers, maar ook voor de automobilisten omdat de bussen vanuit Purmerend nu niet meer hoeven in te voegen tussen het autoverkeer op dit toch al drukke knooppunt. De busbaan is al voorbereid om in twee richtingen gebruikt te gaan worden.” Reneman hoopt dan ook dat op korte termijn begonnen kan worden met het aanpassen en verlengen van de busbaan zodat deze als spitsbaan gebruikt kan gaan worden. “Zo verbetert de doorstroming voor de bussen van en naar Purmerend en kunnen passagiers sneller en comfortabeler reizen met het openbaar vervoer.”

 
 
 
Digitale nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’

Provincie Noord-Holland werkt aan verschillende wegen in de regio Waterland. Om de omgeving te informeren over alle ontwikkelingen en werkzaamheden brengt de provincie de digitale nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ uit. In deze nieuwsbrief leest u de actuele informatie over de wegwerkzaamheden aan de wegen N244, N247 en N235. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via de website: www.infoN244.nl of www.bereikbaarheidwaterland.nl

 
 
 
Planning
September 2014 – december 2017 Projectvoorbereiding doorstromingsmaatregelen N235 – N247
Juli - december 2015 Aanbestedingsprocedure brug Oosthuizen N509
Begin 2016 Start werkzaamheden N244
December 2015 – februari 2016 Werkzaamheden brug Oosthuizen N509
November 2015 – april 2016 Aanbestedingsprocedure busbaan Zeddeweg N517
April 2016 – november 2017 Werkzaamheden busbaan Zeddeweg N517
Medio 2017 Werkzaamheden N244 gereed
November 2017 – juli 2018 Aanbestedingsprocedure doorstromingsmaatregelen N235 – N247
Juli 2018 Start werkzaamheden doorstromingsmaatregelen N235 – N247
De planning kan wijzigen door slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 
 
Informatievoorziening
Actuele informatie over de voortgang, planning, uitvoering en omleidingen in het gebied Waterland vindt u via de website www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl, digitale nieuwsbrief, advertenties, persberichten, informatieavonden, persoonlijke gesprekken en op twitter @N235N247 en @InfoN244.
Vragen?
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het provinciaal servicepunt Wegen en Vaarwegen via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. U kunt ook mailen naar  infoN244@noord-holland.nl voor vragen over de verdubbeling van de N244 of naar BereikbaarheidWaterland@noord-holland.nl voor vragen over het programma Bereikbaarheid Waterland.
 
 
Colofon
Nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
Meer informatie op: www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl
 
Twitter: @N235N247 en @InfoN244
 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen